ਇਕ ਡਰੱਗ ਇਕ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਬਾਹਰੀ ਈਅਰਲूप ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਾਸਕ ਮਸ਼ੀਨ